Naravni pojavi
Rečna struga. Deroča voda se preliva čez skale in kaskade.

Kaj je pretok vode?

Rečni pretok pove, koliko vode odteče na določenem odseku rečne struge v eni sekundi. Enota, ki se v stroki uporablja, je m3/s. Na pretok vplivajo sestavine porečja in količina, vrsta ter časovna razporeditev padavin. Za določanje pretokov v hidrogeografiji uporabljajo graf pretočne krivulje, ki je izdelana na osnovi izračunanih vodnih pretokov pri različnih vodostajih. Pretok vode je poleg specifičnega odtoka, višine odtoka in odtočnega količnika, eden od kazalcev, s katerimi izražamo velikost rečnega odtoka. Odtok je količina vode, ki odteče v določenem času. Odtočni količnik je razmerje med količino vode, ki v obliki padavin pade na neko površje in količino vode, ki z njega odteče. Ti podatki so tesno povezani z vodno bilanco. Kadar je odtok večji od dotoka vode, imajo vodni viri drugačne lastnosti, zaradi česar jih rabimo bolj zadržano kot bolj obnovljive vire. Informacije o pretokih in odtokih v hidrogeografiji povezujejo z lastnostmi pokrajine, s podnebnimi vplivi in značilnostmi vodnega vira.