Zajetja in reke
Zemljevid podzemne vode vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja.

Zajetja in reke

Vodni vir za mesto Ljubljana in okolico je podzemna voda vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja. Podzemna voda se v Ljubljani črpa v štirih vodarnah Ljubljanskega polja, Kleče, Hrastje, Šentvid, Jarški prod in iz vodarne Brest na Ljubljanskem barju.

Vodonosnik Ljubljanskega polja se razprostira na vzhodnem delu Ljubljanske kotline, ki jo je s peščeno-prodnimi nanosi zapolnila reka Sava. Vodonosnik Ljubljanskega polja se napaja iz dveh glavnih komponent, reke Save in iz padavin. Hitrost toka podzemne vode se ocenjuje od nekaj metrov do nekaj deset metrov na dan.

Tudi Ljubljansko barje je neotektonska udorina, napolnjena z jezerskimi in rečnimi sedimenti. Med prodi so več metrov debele meljaste in glinaste plasti. Napajalno območje spodnjih vodonosnih plasti predstavljajo dolomiti in zakraseli apnenci Krimsko-Mokrškega pogorja. Holocenske plasti Iškega vršaja pa poleg infiltracije reke Iške napajajo tudi lokalne padavine.