Primapot je pot najzanimivejših vsebin Primavode, ki jih ne smeš izpustiti.
Zajemi dih in stopi z nami.
Primapot je pot najzanimivejših vsebin Primavode, ki jih ne smeš izpustiti.
Zajemi dih in stopi z nami.

Voda v Ljubljani

JP VODOVOD-KANALIZACIJA

 
 

O družbi

JP VODOVOD-KANALIZACIJA je glede na število uporabnikov pri javni preskrbi s pitno vodo v Sloveniji največje. Svojo dejavnost opravljamo na območju Mestne občine Ljubljana in v občinah Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani in Škofljica, v občinah Horjul in Medvode pa odvajanje in čiščenje odpadnih voda. JP VODOVOD-KANALIZACIJA je eno od štirih podjetij, ki so povezana v javni holding Ljubljana in je v njegovi 100-odstotni lasti.

Voda je naša odgovornost. S sodobnim vodovodnim sistemom preskrbujemo uporabnike s pitno vodo skladno z zakonodajo in po najnovejših standardih preskrbe. Pitna voda je zdravstveno ustrezna, uporabniki pa so s pitno vodo oskrbovani nemoteno in varno.

Preskrba s pitno vodo

Pitna voda je nepogrešljivi del našega vsakdana. Je naše naravno bogastvo in je neprecenljiva ter nenadomestljiva dobrina, ki jo uporabljamo pri vsakodnevnih opravilih.

JP VODOVOD-KANALIZACIJA v Mestni občini Ljubljana upravlja osrednji vodovodni sistem, ki sega tudi onstran meja mestne občine na območje občin Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani in Škofljica, upravlja pa tudi lokalne vodovodne sisteme Prežganje, Mali Vrh pri Prežganju, Lipoglav in Šmarna gora. V občini Brezovica upravlja lokalni vodovodni sistem Rakitna, v občini Škofljica pa lokalni vodovodni sistem Pijava Gorica.

Razvoj omrežja

Ljubljansko vodovodno omrežje je nastajalo v različnih zgodovinskih obdobjih, zato je zanj značilna raznolikost. Centralni vodovodni sistem in šest lokalnih vodovodnih sistemov obsega poleg petih vodarn s 44 vodnjaki še osem manjših lokalnih črpališč in 1100 kilometrov vodovodnega omrežja, iz katerega se po 40.500 priključkih preskrbuje 315.000 uporabnikov. Vodovodni sistem se širi iz Ljubljane proti obrobju mesta in sledi poselitvenim tokovom: v središču mesta se zaradi migracijskih tokov poraba vode zmanjšuje, na obrobju mesta pa povečuje.

Ljubljanske vodovodne cevi bi lahko
položili vse od Ljubljane do Berlina.

 
Varnost preskrbe s pitno vodo

Varnost preskrbe s pitno vodo je za nas na prvem mestu. Pitna voda vpliva na zdravje ljudi, zato je pričakovanje uporabnikov o njeni najvišji kakovosti upravičeno. Skladnost in zdravstvena ustreznost pitne vode sta posledici odgovornega odnosa osebja do dela in objektov, naprav in omrežja, ki ga upravljamo.

V Ljubljani in njeni okolici v naše domove vsak dan priteka pitna voda, katere skladnost in zdravstvena ustreznost ustrezata zakonodajnim predpisom, ki so usklajeni z evropskimi zahtevami. Voda, ki jo vsakodnevno pijemo in uporabljamo tudi za druga opravila, ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki predstavljajo nevarnost za zdravje, prav tako pa v njej ni mogoče najti snovi, ki same ali pa v kombinaciji z drugimi snovmi predstavljajo nevarnost za zdravje.

Oskrbovalna območja, s katerih doteka pitna voda na tvoj naslov:

KlečeBežigrad, Ježica, Kleče, Šiška, Koseze, Vodmat, Center, Poljane, del Rožne doline, del Prul | Brestdel Vrhovcev, Kozarje, Bičevje, Komanija, Podsmreka, Hauptmance, Rakova Jelša, Sibirija, del Viča, Murgle, naselja ob Tržaški cesti od Dolgega mostu do Brezovice, Črna vas | Jarški prodSneberje, Zadobrova, Obrije, Tomačevo, Nove Jarše, Črnuče, Dobrava pri Črnučah, Nadgorica, Podgorica, Šentjakob, Brinje, Beričevo, Videm, Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Zaboršt pri Dolu, Zajelše, del Podgore, Dolsko, Petelinje, del Kamnice, Vinje, Hrib, Osredke, Senožeti, Laze pri Dolskem | ŠentvidRašica, Gameljne, Šmartno, Tacen, Brod, Vižmarje, Šentvid, Gunclje, Stanežiče, Medno, Dvor, Pržan, Dolnice, Glince, Podutik, Dravlje, Kamna Gorica, Trata | Hrastje, Jarški proddel Most, Fužine, Bizovik, Dobrunje, Zadvor, Sostro, Sadinja vas, Zavoglje, Vevče, Spodnji in Zgornji Kašelj, Zalog, Polje, Novo Polje, Podgrad | Kleče, Brestdel Viča, del Vrhovcev, del Rožne doline, Trnovo, Brdo, Bokalci, Grič | Kleče, Hrastje, Jarški proddel Most, Štepanjsko naselje, Štepanja vas, Kodeljevo, Spodnja Hrušica, Zgornja Hrušica, del Prul | Kleče, Hrastje, BrestRakovnik, Galjevica, Ilovica, Rudnik, Lavrica, Škofljica, Babna Gorica, Lanišče, Lisičje, Daljna vas, Srednja vas, Zadnja vas, Gumnišče, Glinek, Gorenje Blato, Zalog pri Škofljici, Klanec

 
Parameter Enota Mejna vrednost Ustreznost
pH   ≥ 6,5 do ≤ 9,5  
Amonij mg NH4/L 0,5  
Nitrit mg NO2/L 0,5  
Nitrat mg NO3/L 50  
Krom µg/L 50  
Železo µg/L 200  
Svinec µg/L 10  
Atrazin µg/L 0,1  
Desetilatrazin µg/L 0,1  
Pesticidi-vsota µg/L 0,5  
Trihalometani µg/L 100  
Escherichia Coli v 100 mL 0  
Koliformne bakterije v 100 mL 0  

Pitna voda je skladna z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09). Poročila o laboratorijskih preskusih za večletno obdobje si lahko ogledaš na www.vo-ka.si.

Pitna voda – strogo nadzorovano živilo

Postopki, ki so povezani s črpanjem, hranjenjem in transportom pitne vode, potekajo skladno s standardom kakovosti SIST ISO 9001. Notranji nadzor pitne vode se izvaja po obveznem načrtu, ki je izdelan po načelih sistema HACCP (kratica za: analiza tveganja in ugotavljanje kritičnih točk) in omogoča kontrolo celotnega sistema oskrbe ter pravočasno prepoznavanje vseh mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih parametrov, ki bi lahko predstavljali tveganje za zdravje ljudi. Sodobno urejen lasten laboratorij za kemijsko in mikrobiološko preizkušanje vzorcev, akreditiran skladno z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025, in usposobljeno osebje pa zagotavljajo sprotno ter strokovno nadziranje parametrov pitne vode pri uporabnikih, na omrežju, v vodovodnih objektih, vodarnah in zajetjih ter na prispevnih območjih vodnih virov. Poleg lastnega nadzora nadzor nad skladnostjo in zdravstveno ustreznostjo pitne vode izvaja tudi ministrstvo, pristojno za zdravje, izvajanje javne oskrbe s pitno vodo pa je pod skrbnim nadzorom Zdravstvenega inšpektorata RS.

Varuj vodne vire s premišljeno rabo nevarnih snovi
v gospodinjstvu in skrbnim ločevanjem odpadkov.

Ohranjanje virov pitne vode

Preskrba s pitno vodo v Ljubljani in okolici temelji na varovanju virov pitne vode z vodovarstvenimi območji, opredeljenimi s predpisi, na katerih je prepovedana oziroma omejena vsaka dejavnost ali poseg v prostor, ki bi ogrožal kakovost ali količino vodnih virov. V neposredni bližini vodarn in zajetij so omejitve dejavnosti v prostoru zelo stroge, z oddaljevanjem od črpališč pa je režim varovanja blažji. Ukrepi so namenjeni zmanjševanju nevarnosti in tveganj, ki jih povzročajo že obstoječe dejavnosti ali pa dejavnosti, ki se v prostor šele uvajajo. Vodovarstvena območja pomembno vplivajo na zaščito vodnih virov, hkrati pa predstavljajo omejitve za razvoj številnih dejavnosti, kar lahko privede do nesoglasij med uporabniki prostora, zato je upravljanje vodnih virov izjemno težka in nikoli dokončana naloga. Kot upravljavec vodovodnega sistema se aktivno vključujemo v te procese, saj je od njihove uspešnosti in učinkovitosti odvisna tudi varnost preskrbe s pitno vodo.

 

Rimska Emona

Poglej 2000 let v preteklost, v čas rimske Emone in razišči obdobje Rimljanov, ki so postavili temelje vodovodne in kanalizacijske ureditve v današnji Ljubljani, ki smo ji priča še danes.
 
 

Pot vode

Poglej, od kod pride voda v Ljubljano, čez katere postopke mora iti, da jo lahko nemoteno piješ iz domače pipe, ter kako poteka odvajanje odpadne vode iz gospodinjstev.
 
 
 

Zajetja in reke

Vodni vir za mesto Ljubljana in okolico je podzemna voda vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja. Podzemna voda se v Ljubljani črpa v štirih vodarnah Ljubljanskega polja, Kleče, Hrastje, Šentvid, Jarški prod in iz vodarne Brest na Ljubljanskem barju.

Vodonosnik Ljubljanskega polja se razprostira na vzhodnem delu Ljubljanske kotline, ki jo je s peščeno-prodnimi nanosi zapolnila reka Sava. Vodonosnik Ljubljanskega polja se napaja iz dveh glavnih komponent, reke Save in iz padavin. Hitrost toka podzemne vode se ocenjuje od nekaj metrov do nekaj deset metrov na dan.

Tudi Ljubljansko barje je neotektonska udorina, napolnjena z jezerskimi in rečnimi sedimenti. Med prodi so več metrov debele meljaste in glinaste plasti. Napajalno območje spodnjih vodonosnih plasti predstavljajo dolomiti in zakraseli apnenci Krimsko-Mokrškega pogorja. Holocenske plasti Iškega vršaja pa poleg infiltracije reke Iške napajajo tudi lokalne padavine.

 

Stanje vode v Ljubljani

 
 
 

Pitniki

 

Pitniki v Ljubljani obratujejo v pomladnih in poletnih mesecih. Priključeni so na osrednji vodovodni sistem Ljubljane in so ves čas delovanja vključeni v redni notranji nadzor pitne vode upravljavca vodovoda.

Naloži si aplikacijo TAP WATER LJUBLJANA na svoj telefon.

Aplikacija deluje le v angleškem jeziku.
iOS
Android
 
 

Vodovarstvena območja

 

Mestna občina Ljubljana leži na vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja in deloma Ljubljanskega barja. Vodovarstvena območja se delijo na območja zajetij in na notranja območja, na njih pa veljajo bolj ali manj stroge omejitve ter prepovedi določenih dejavnosti v prostoru.

Klikni na sliko in si podrobno oglej vodovarstvena območja v Ljubljani.

 

Stress Flush

 

Obvezen pripomoček za vse, ki trdo delajo! Stress Flush je izjemno sproščujoča aplikacija, ki pomaga pri premagovanju stresa med delom in po njem. Uporaba je preprosta. Poskusi, uživaj v njej in jo deli z ostalimi.

Naloži si aplikacijo Stress Flush na svoj telefon.

Aplikacija deluje le v angleškem jeziku.
iOS
Android