Okvare vodomera

Okvara vodomera

Uporabnik je dolžan vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru takoj prijaviti upravljavcu vodovodnega sistema na brezplačno modro telefonsko številko ali na telefon dežurne službe.

Poškodovani vodomer lahko zamenja le upravljavec vodovodnega sistema. Stroške krijejo lastniki sami. Demontaže vgrajenega vodomera lastniki samostojno ne smejo izvesti.